Certyfikat dla Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach

W dniu 24.07.2012 r.  w siedzibie Śląskiego Banku Spółdzielczego SILESIA w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatu przyznanego bankowi przez jednostkę certyfikującą TUV NORD Polska.

Audit certyfikacyjny odbył się w dniach 17-18.05.2012 roku a Bank SILESIA jest pierwszym Bankiem w Polsce, który zdecydował się na certyfikację Systemu Zabezpieczenia Technicznego i Ochrony Fizycznej Osób i Mienia. Certyfikat na ręce Prezesa Zarządu Śląskiego Banku Spółdzielczego SILESIA, Pana Józefa Myrczka przekazał Prezes Zarządu TUV NORD Polska – Henryk Warkocz.

Audyt certyfikacyjny swoim zakresem obejmował m.in.:  analizę stanu bezpieczeństwa obiektu i zabezpieczeń technicznych oraz sprawdzał sposób realizacji procedur w kwestii szeroko rozumianego systemu ochrony.  Przeprowadzony był na podstawie szeregu uregulowań oraz wytycznych w tej materii, m.in.: Ustawa o ochronie osób i mienia z 1997r wraz ze zmianami, Rozporządzenie MSWiA z 7.09.2010 w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych  przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, przepisy i zalecenia w zakresie projektowania i instalacji systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej zwłaszcza PN-EN 50131, wytyczne i zalecenia Związku Banków Polskich. Czy  Instrukcje, procedury Banku i podwykonawców usług.

Otrzymany certyfikat potwierdza przestrzeganie standardów bezpieczeństwa w odniesieniu do pracowników jak i klientów przebywających w oddziałach banku.

Pozytywny wynik auditu  Banku Spółdzielczego SILESIA to potwierdzenie, iż:

– spełnia wymagania  prawne  w zakresie ochrony osób i mienia
– organizacja zabezpiecza własne interesy przez właściwą ochronę zasobów
– organizacja jest przygotowana do działania w sytuacji kryzysowej lub awaryjnej zapewniając tym samym szybki powrót do normalnego działania
– przez systemowo zarządzane podejście do ochrony, zminimalizował liczbę incydentów skutkujących naruszeniem bezpieczeństwa.

Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA umocnił w ten sposób swoją pozycję w gronie banków przyjaznych klientowi.

TUV NORD Polska
więcej informacji z TUV NORD POLSKA (press box)