KNF bezprawnie wkracza w kompetencje organów wymiaru sprawiedliwości

W dniu 20 lipca 2012 r. Amber Gold sp. z o.o. złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko Komisji Nadzoru Finansowego domagając się m.in. zakazania Komisji Nadzoru Finansowego naruszania dóbr osobistych spółki w postaci przekazywania bankom informacji jakoby Amber Gold sp. z o.o. prowadziła działalność niezgodną z przepisami prawa, co w sposób bezprawny naruszyło dobre imię oraz wiarygodność Amber Gold sp. z o.o.

W ostatnich dniach doszło do wypowiedzenia Amber Gold sp. z o.o. części umów rachunków bankowych w trybie natychmiastowym z powołaniem się na powzięcie przez instytucję bankową informacji o rzekomym naruszeniu przez Amber Gold sp. z o.o. obowiązujących przepisów, jednakże bez podania źródła informacji oraz, co istotne, bez wskazania na czym to naruszenie przepisów miałoby polegać.

Dopiero z otrzymanego w dniu 20 lipca 2012 r. wypowiedzenia umowy rachunku bankowego przez Volkswagen Bank Polska S.A. wynika, iż wypowiedzenie zostało dokonane „w związku z otrzymaną od Komisji Nadzoru Finansowego informacją o prowadzeniu przez spółkę Amber Gold sp. z o.o. działalności z rażącym naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.”

W tym miejscu należy podkreślić, iż postępowanie Komisji Nadzoru Finansowego polegające na przekazaniu bankom informacji, iż przedsiębiorca, jakim jest Amber Gold sp. z o.o., prowadzi działalność z rażącym naruszeniem obowiązujących przepisów jest działaniem bezprawnym, naruszającym dobre imię przedsiębiorcy.

Należy również wskazać, iż nie zapadło jakiekolwiek, chociażby nieprawomocne orzeczenie sądowe potwierdzające, aby spółka naruszyła obowiązujące przepisy prawa. Stanowczego podkreślenia wymaga natomiast fakt, iż Komisja Nadzoru Finansowego nie jest organem władzy publicznej uprawnionym do orzekania w przedmiocie ewentualnego stwierdzenia, iż przedsiębiorca swoimi działaniami narusza obowiązujące przepisy, a jedynie organem uprawnionym do złożenia zawiadomienia do powszechnych jednostek Prokuratury.

W Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku, co jest okolicznością powszechnie znaną, toczy się postępowanie z zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego, jednakże postępowanie toczy się od około dwóch i pół roku w sprawie i nie zostały przedstawione jakiekolwiek zarzuty członkom organów spółki. Tym samym Komisja Nadzoru Finansowego, swoim działaniem, de facto narusza zasadę domniemania niewinności i wkracza w kompetencje organów wymiaru sprawiedliwości, bowiem nie czekając na ostateczne rozstrzygniecie Sądu, bądź Prokuratury na etapie postępowania przygotowawczego stwierdza okoliczność rzekomego naruszenia obowiązujących przepisów przez spółkę.

Jak poinformowali w dniu 20 lipca 2012 r. przedstawiciele spółki Amber Gold sp. z o.o. opóźnienia w wypłatach klientom środków pieniężnych w ostatnich dniach były spowodowane koniecznością zmiany wypowiedzianych w wyniku działania Komisji Nadzoru Finansowego rachunków bankowych spółki, co dotknęło bezpośrednio klientów spółki Amber Gold sp. z o.o.

Łukasz Daszuta
Adwokat reprezentujący Amber Gold Sp. z o.o.

AMBER GOLD PRESS BOX