Wzrost przychodów i zysku netto odzwierciedleniem dobrej kondycji finansowej Grupy FERRO

 Skonsolidowany zysk netto Grupy FERRO wzrósł o ponad 7,3% w pierwszym kwartale 2015 roku i wyniósł 5,96 mln zł,  wobec 5,55 mln uzyskanych w analogicznym okresie 2014 roku. Przychody Grupy FERRO liczone kwartał do kwartału wzrosły o 7,5% i osiągnęły w 2015 roku poziom 70,3 mln zł, wobec 65,4 mln zł wypracowanych rok wcześniej.

Dobre wyniki finansowe Grupy po pierwszym kwartale są efektem realizacji długofalowej strategii biznesowej, konsekwentnej  optymalizacji kosztów i rozwoju eksportu. Podjęte, z dobrym skutkiem, działania aktywizujące sprzedaż na wszystkich rynkach naszej działalności przyniosły wzrost przychodów Grupy, który jest wypadkową wzrostów – w Polsce o 6,5% i za granicą: w Czechach o 5%, na Słowacji o 6,2% i w Rumunii, aż o 52%  – mówi Aneta Raczek, Prezes Zarządu FERRO.

Stabilne wyniki finansowe Grupy FERRO, która zajmuje pozycję  lidera w Czechach i na Słowacji oraz prowadzi skuteczną ekspansję na rynku rumuńskim, pozwolą na wypłatę akcjonariuszom dywidendy w rekomendowanej przez Zarząd wysokości 1,00 zł na akcję z zysku wypracowanego za 2014 rok – mówi Artur Depta, Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny w FERRO za finanse.

Potwierdzeniem mocnej pozycji Grupy FERRO w obszarze Państw Europy Środkowo-Wschodniej są aktualne dane segmentowe w przekroju geograficznym i produktowym, które kształtują się następująco: rynek polski  45%, rynek czeski 30%, rumuński 11% i słowacki 8% sprzedaży. W ujęciu produktowym największy udział w przychodach nadal mają baterie i akcesoria łazienkowe (56%) oraz zawory (35%).

FERRO S.A.
więcej informacji FERRO S.A. (PRESS BOX)