pHandel.pl dla handlowca | informacje z firm | oferty pracy | PR news dla medi贸w | szkolenia | nieruchomo艣ci i wn臋trza

BizMarket news

Email Drukuj PDF

W dniach 23-25 lutego, w hali targowej MT Polska w Warszawie, odb阣 si najwi阫sze w Polsce targi bran縴 cukierniczej i lodziarskiej. Podczas trzech dni producenci z ca砮j Polski poka勘 szerokiemu odbiorcy najlepsz ofert, a mistrzowie czekolady z Polski i Europy b阣 prezentowali swoje umiej阾no禼i w trakcie mistrzostw w r罂nych kategoriach.

Impreza odb阣zie si w dniach 23-25 lutego 2011, w nowoczesnej i doskonale wyposa縪nej hali targowej MT Polska, przy ul. Marsa 56 w Warszawie. To jedna z nielicznych imprez wystawowych w Polsce, od podstaw organizowanych samodzielnie przez firmy dzia砤j眂e na rzecz bran縴. Tegoroczna edycja targ體, zainspirowana zbli縜j眂ym si przewodnictwem Polski w UE, odb阣zie si pod has砮m ?Polska w Unii Europejskiej?. Uczestnicy konkurs體, kt髍e b阣 si odbywa przez wszystkie dni imprezy, stan przed wyzwaniem zaprezentowania polskich tradycji cukierniczych na tle przysmak體 europejskich. Efekty ich przygotowa b阣 dost阷ne do ogl眃ania dla wszystkich mi硂秐ik體 tej niezwyk砮j sztuki kulinarnej, kt髍zy odwiedz hal MT Polska.

PROGRAM IMPREZY:

Podczas pierwszego dnia targ體, 23 lutego odb阣 si Lodziarskie Mistrzostwa Polski. Uczestnicy b阣 mieli za zadanie przedstawi autorskie smaki, dekoracje i zaprezentowa lody w witrynach oraz lodowe kompozycje w pucharach deserowych. Tego dnia odb阣 si r體nie eliminacje mistrz體 czekolady z kraj體 Europy odkowo-Wschodniej do fina丑w mistrzostw 秝iata - Word Chocolate Masters. Najlepsi cukiernicy z Rumunii, Turcji, S硂wacji i Polski b阣 rywalizowali o miejsce w finale (Pary, pa糳ziernik 2011). W trakcie konkursu eliminacyjnego uczestnicy wykonaj eksponaty z czekolady, wyrafinowane czekoladowe praliny i ciasta.

Drugiego dnia targ體 odb阣 si III Mistrzostwa Polski Cukiernik體, podczas kt髍ych uczestnicy b阣 musieli przygotowa s硂dkie eksponaty z karmelu oraz popisowe torty deserowe. Tego dnia nast眕i r體nie rozstrzygni阠ie konkursu na Cukiernicz Osobowo舵 Roku 2010.

Trzeci i ostatni dzie targ體 wy硂ni m硂dych i najlepszych adept體 sztuki cukierniczej. Kandydaci bior眂y udzia w I Mistrzostwach Polski Uczni體 Szk蟪 Cukierniczych b阣 przygotowywa m.in. torty okoliczno禼iowe. Konkursowe prace oceni profesjonalne jury sk砤daj眂e si z najwi阫szych specjalist體 z bran縴. Dodatkow atrakcj dla odwiedzaj眂ych targi b阣zie Konkurs ? Wystawa Tort體 Okoliczno禼iowych. Prezentacja tort體 odb阣zie si w pierwszym dniu targ體, tj. 23 lutego 2011, a stworzona w ten spos骲 wystawa b阣zie dost阷na dla zwiedzaj眂ych targi do ko馽a ich trwania. Szczeg蟪owe informacje na temat targ體 dost阷ne na stronie: www.exposweet.pl .Targi ExpoSweet to wsp髄na inicjatywa najwa縩iejszych firm z bran縴 cukierniczej i lodziarskiej, 潮cz眂a merytoryczn wiedz przedsi阞iorc體 z profesjonalizmem i artyzmem rzemie秎nik體 tego sektora. Organizatorem targ體 jest m.in. Europejskie Zgrupowanie Interes體 Gospodarczych Expo Sweet, powo砤ne do 縴cia w roku 2009, kt髍e zrzesza przedsi阞iorc體 z Polski i kraj體 Unii Europejskiej dzia砤j眂ych na rzecz polskich rzemie秎niczych producent體 wyrob體 cukierniczych i lodziarskich. Inicjatywa Expo Sweet by砤 odpowiedzi na brak odpowiedniej polityki wobec drobnych rzemie秎nik體 z bran縴, kt髍ych jako舵 wyrob體 niejednokrotnie przewy縮za propozycje zachodnich koncern體. Wspieraj眂 t ideologi, do dzia砤lno禼i EZIG do潮czy硂 Stowarzyszenie Cukiernik體, Karmelarzy i Lodziarzy Rzeczpospolitej Polskiej oraz Zwi眤ek Rzemios砤 Polskiego i wsp髄nymi si砤mi organizacje patronuj ju trzeciej edycji Targ體 ExpoSweet.Jednym z pomys硂dawc體 i wsp蟪organizator體 targ體 bran縴 cukierniczo-lodziarskiej EXPO SWEET jest Janusz Profus, Maestro Czekolady E.Wedel. To osoba ze 禼is砮j czo丑wki najs硑nniejszych i najlepszych polskich cukiernik體, kt髍a od lat wspiera ciekawe inicjatywy cukiernicze.
W zawodzie cukiernika pracuje od 1989 roku, by zwi眤any z wiod眂ymi firmami cukierniczymi w wielu miastach Polski, by wyk砤dowc Warszawskiej Szko硑 Cukierniczej, jako znany i ceniony fachowiec go禼i w licznych programach telewizyjnych i radiowych. Jest autorem publikacji bran縪wych m.in. w ?Przegl眃zie Piekarskim i Cukierniczym? i wsp蟪autorem francuskiej ksi笨ki ?Escales d?exception?.
Janusz Profus ma na swoim koncie wiele sukces體: 1. miejsce w Mistrzostwach Polski Cukiernik體 (Warszawa, 1996), 7. miejsce w Mistrzostwach iata Cukiernik體 (Stuttgart, 1997), 3. miejsce w konkursie dekoracji z karmelu (Lyon, 1998), 3. miejsce w Mistrzostwach iata Cukiernik體 (Brno, 1999). Od lat jako trener przygotowuje ekipy polskich cukiernik體, kt髍e zajmuj czo硂we miejsca w mi阣zynarodowych konkursach: 4. miejsce w Mistrzostwach iata M硂dych Cukiernik體 (Barcelona, 1998), 4. miejsce w Mistrzostwach iata M硂dych Cukiernik體 (Lizbona, 2000), 1. miejsce w Mistrzostwach iata Cukiernik體 (Wiesbaden, 2001), 2. miejsce w Mistrzostwach iata M硂dych Cukiernik體 (Pozna, 2002). Przygotowywa polsk ekip do Mistrzostw w Las Vegas i bra w nich udzia jako juror.
Czekoladowe dzie砤 produkowane przez niego osobi禼ie lub w prowadzonej przez niego Pracowni Rarytas體 firmy E.Wedel trafia硑 do wielu znanych osobisto禼i, stanowi硑 te ozdob licznych imprez. Tw髍ca rze糱 czekoladowych przedstawiaj眂ych: Adama Ma硑sza, i阾ego Miko砤ja czy ie縴nk. Wspiera wiele akcji charytatywnych i zawsze znajduje czas dla koleg體 cukiernik體, kt髍zy ch阾nie korzystaj z jego do秝iadczenia i wiedzy. Oczywi禼ie nie mo縠 zabrakn辨 go podczas targ體 Expo Sweet 2011.

Wedel
WI蔆EJ INFORMACJI z firmy Wedel (PRESS BOX)